Polityka prywatności

RODO (Polityka prywatności)
Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Spółka KOLSAR RECYKLING chce zapewnić swoich Klientów oraz partnerów biznesowych, że z ich danymi osobowymi postępuje zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (UE) 2016/679, czyli w sposób pewny i bezpieczny. Więcej informacji na temat praw osób, których dane osobowe dotyczą znajduje się poniżej.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?
Dane osobowe to wszelkiego rodzaju informacje bezpośrednio lub pośrednio powiązane z osobą fizyczną. Najczęściej jest to numer ewidencyjny, imię, nazwisko i adres. Także wizerunek oraz numer IP mogą być zaklasyfikowane jako dane osobowe.
RODO nie dotyczy osób prawnych, ale dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?
Administratorem bazy danych jest KOLSAR RECYKLING Sp. z o.o., z siedzibą w Brzezinach (95-060) przy ul. Stefana Okrzei 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000477461, dla której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP 833 139 92 99 z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000 PLN.

KIEDY PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Dane osobowe są przekazywane i przetwarzane w związku z nawiązywaniem relacji z Klientami przed zawarciem umowy oraz jej podpisaniem i dalszą realizacją tej umowy, a także w trakcie wszelkich innych czynności w kontaktach z Klientami. Dane osobowe mogą pojawić się także w kontaktach z dostawcami, usługodawcami oraz innymi partnerami biznesowymi.
Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w momencie, gdy Klient odwiedza stronę internetową, korzysta z formularza kontaktowego, bądź kontaktuje się z Administratorem w inny sposób.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?
Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:
• imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny, np. numer ewidencyjny (PESEL),
• dane kontaktowe, np. adres, numer telefonu i adres e-mail,
• adres IP i informacje na temat korzystania ze strony internetowej KOLSAR RECYKLING Sp. z o.o.
• informacje, którymi produktami lub ofertami Klient lub partner biznesowy się zainteresował,

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Administrator przetwarza dane osobowe do różnych celów. Zasadniczo dane osobowe przetwarzane są w celu:
• dopełnienia obowiązku wobec Klienta, np. realizacja umowy, fakturowanie,
• obsługi relacji z Klientami i udostępniania im naszych produktów i usług,
• umożliwienia ogólnego dostępu do działu obsługi Klienta, który udziela odpowiedzi na pytania i koryguje błędne dane,
• przekazywania informacji i kierowania komunikatów marketingowych pocztą zwykłą, elektroniczną, przez SMS oraz telefon,
• przekazywania Klientom i partnerom biznesowym ważnych informacji i dostosowanych ofert na stronie internetowej,
• doskonalenia naszej oferty dla Klientów, np. rozwój usług, produktów i funkcji,
• przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, np. przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych, ochrony środowiska
• prowadzenia monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie różnych przepisów prawnych, o których mowa w art. 6 ust 1 RODO, np. dane osobowe są przetwarzane, aby zawierać i realizować umowy, zaksięgować transakcje, zrealizować zakup oraz wystawić fakturę.
W niektórych wypadkach Administrator zobowiązany jest prawnie do przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to przykładowo przetwarzania danych osobowych w celu dopełnienia obowiązku prawnego, np. przepisów o rachunkowości.
Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów. Dotyczy to przykładowo przetwarzania danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa (np. monitoring), przesyłania ofert na towary i usługi.
Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych) bazując na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. Administrator nie przetwarza danych do celów profilowania.
Administrator może także przetwarzać dane osobowe za wyraźną zgodą osoby, której te dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofać taką zgodę. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem używając danych kontaktowych dostępnych na stronie internetowej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?
Dane osobowe przechowywane są tylko tak długo, jak jest to uzasadnione celem przetwarzania, do którego dane zostały zgromadzone, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Administrator może zachować dane osobowe dłużej, jeśli wymaga tego prawo lub nasz uzasadniony prawnie interes.

KOMU PRZEKAZUJEMY ZGROMADZONE DANE OSOBOWE?
Administrator może też przekazać dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu, jeśli będzie to niezbędne, aby przestrzegać przepisów prawa, nakazu władz, zadbać o uzasadnione prawnie interesy lub wykryć i zapobiegać problemom bezpieczeństwa czy problemom technicznym.
Administrator przekazuje dane osobowe Klientów osobom trzecim, zgodnie z przepisami prawa.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE?
Klienci, przekazując swoje dane osobowe, powinni zawsze czuć się pewni. W tym celu Administrator wprowadził niezbędne środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe Klientów oraz zapewnić, aby przetwarzanie ich danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
Administrator odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.
Na wniosek osoby, której dane osobowe dotyczą lub z inicjatywy własnej Administrator dokonuje sprostowania danych , usunięcia ich lub uzupełnienia, jeśli okaże się, że posiadane dane są błędne, niepełne lub wprowadzają w błąd.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać:
1. Dostępu do swoich danych osobowych. Oznacza to, że ma prawo wnioskować o wydanie informacji o swoich danych i ich przetwarzaniu, w tym informacji o celu ich przetwarzania, komu i przy jakiej okazji zostały udostępnione oraz stosowania mechanizmu automatycznego podejmowania decyzji dotyczących danych (m.in. profilowania) oraz szacowanego okresu przechowywania danych lub kryteriów stosowanych do ustalenia takiego okresu. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych, które są przetwarzane.
2. Sprostowania danych osobowych. Na wniosek osoby, której dane dotyczą w możliwie najkrótszym czasie Administrator sprostuje błędne lub uzupełni niepełne dane zgodnie z wnioskiem.
3. Usunięcia danych osobowych. Oznacza to, że osoba, której dane dotyczą ma prawo zażądać usunięcia swoich danych, jeśli nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone. Takie usunięcie nie będzie możliwe jeśli przepisy prawa nakazują inaczej, np. przepisy podatkowe. Jednak w takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe do innych celów niż te wynikające z przepisów prawa.
4. Ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, że wolno Administratorowi przetwarzać dane osobowe tylko do wybranych celów.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że w pewnych okolicznościach wolno jej zażądać przeniesienia danych osobowych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla komputera do innego administratora danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, co dotyczy także profilowania.
Jeśli osoba, której dane dotyczą wyrazi sprzeciw wobec takiego przetwarzania, Administrator będzie mógł nadal przetwarzać dane osobowe tej osoby, jeśli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Jeśli osoba, której dane dotyczą nie chce, aby jej dane były przetwarzane do celów marketingowych, może wyrazić sprzeciw poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: kolsar.recykling@gmail.com lub kontaktując się używając danych kontaktowych Administratora, podanych na tej stronie. Administrator przestanie przetwarzać dane do celów marketingowych po otrzymaniu takiego sprzeciwu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli nie jest zadowolona ze sposobu przetwarzania swoich danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PLIKI COOKIE
Niniejsza strona internetowa stosuje pliki cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się tutaj.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany treści niniejszej polityki, jeśli zajdzie taka potrzeba. Najnowsza wersja Polityki prywatności zawsze dostępna jest na stronie internetowej Administratora.

PLIKI COOKIE
Niniejsza witryna zawiera tzw. pliki cookie. Informacje gromadzone i przechowywane przez KOLSAR RECYKLING Sp. z o.o. podczas standardowego użytkowania witryn KOLSAR RECYKLING służą do zagwarantowania funkcjonalności tych witryn, poprawy jakości wyświetlanych treści, zintegrowania mediów społecznościowych oraz wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika.
Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje użycie plików cookie. Użytkownik może bez trudu uniemożliwić witrynom spółki KOLSAR RECYKLING umieszczanie plików cookie w swoim komputerze, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki, m.in. zablokować pliki cookie lub wykasować pliki cookie wcześniej tam zapisane. Sposób kasowania plików cookie lub zmiany ustawień przeglądarki podany jest w instrukcji do danej przeglądarki lub opisany w funkcji pomocy zwykle dostępnej w każdej przeglądarce.

PRAWA AUTORSKIE

WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z WITRYN INTERNETOWYCH
Cała zawartość witryn spółki KOLSAR RECYKLING jest chroniona należącymi do spółki KOLSAR RECYKLING prawami autorskimi, chyba że wyraźnie podano inaczej. Materiały publikowane w witrynach spółki KOLSAR RECYKLING można pobierać na użytek własny pod warunkiem, że nie zostaną z nich usunięte informacje o prawach autorskich. Materiałów tych nie wolno używać do żadnego innego celu bez uzyskania pisemnej zgody spółki KOLSAR RECYKLING

ZNAKI TOWAROWE I PATENTY
Wszystkie znaki towarowe, logotypy i znaki usługowe znajdujące się w witrynach spółki KOLSAR RECYKLING to zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe należące do spółki KOLSAR RECYKLING. Żadnemu innemu przedsiębiorstwu nie wolno używać znaków towarowych spółki KOLSAR RECYKLING bez uzyskania pisemnej zgody od spółki KOLSAR RECYKLING. Żaden element witryny internetowej nie może być interpretowany jako zgoda lub licencja na korzystanie ze znaku towarowego lub chronionego patentem wynalazku przedstawionego w witrynie bez pisemnej zgody spółki KOLSAR RECYKLING.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN
Wszystkie łącza i odnośniki do innych witryn internetowych na stronach spółki KOLSAR RECYKLING znajdują się tam wyłącznie w celach informacyjnych. KOLSAR RECYKLING nie kontroluje zawartości innych witryn internetowych i nie odpowiada za prawdziwość lub rzetelność ich zawartości ani też za materiały utworzone lub opublikowane w tych witrynach.

Kolsar Recykling Sp. z o.o.

ul. Zielona 1A
95-040 Koluszki

Godziny otwarcia:
8:00 - 16:00 Pon-Pt
8:00 - 13:00 Sob

Zadzwoń

791 113 568 detal
790 306 462 hurt

kontakt@kolsar.pl
Polityka prywatności